Qyteti i dashurisë

3

Nga: Redaksia

Njerëzit në Verona e quajnë qytetin e tyre “qyteti i dashurisë”. I pyeta pse? Thonë se në të është Romeo dhe Zhuljeta. Por unë kërkova, a do të gjej një tekst në librin e Allahut për qytetin e dashurisë. Dhe pashë një qytet të themeluar mbi dashurinë dhe për dashurinë. Dashuria e saj qëndron në zemrat e besimtarëve. Është qyteti i Medinës, më i miri i të mirëve.

“Edhe ata që përgatitën vendin (Medinën) dhe besimin para tyre, i duan ata që shpërnguleshin te ata dhe nuk ndiejnë në gjoksat e tyre ndonjë nevojë (për zili a tjetër) nga ajo që u jepej atyre (muhaxhirëve), madje edhe sikur të kishin vetë nevojë për të, ata u jepnin përparësi atyre para vetvetes.” (Kuran 59: 9)

Një qytet ku çdo gjë në të është e dashur, madje edhe mali dhe lugina e tij. E si është për njerëzit dhe të dashurit e saj?

Mali Uhud. Uhudi është një mal që na do dhe ne e duam atë.

Lugina El-Akik. Xhibrili zbriti tek unë dhe më urdhëroi që të fal dy rekate namazi në luginën e bekuar.

Lugina Bat’han. Bat’han është një nga kanalet që rrjedh në Xhennet.

A njihni një qytet në botë, njerëzit e të cilit kanë marrë një medalje të veçantë, e cila nuk është e krahasueshme me asnjë medalje? Asnjë nder nuk mund të krahasohet me të dhe nuk arrin asnjë grade: “Medaljen e Mbrojtjes dhe Sigurisë”. Kushdo që dëshiron për banorët e Medines të keqen, Zoti do ta shpërbëjë atë siç tretet kripa në ujë.

A njihni një qytet në botë njerëzit e të cilit Allahu i zgjedh?

Medinën e zgjodhi Allahu i Madhëruar për të Dërguarin e Tij, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, dhe e zgjodhi të Dërguarin e Tij, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, për të. Ai nuk u kthye në Mekë pasi e pushtoi. Përkundrazi, ai u tha ensarëve: “Kështu që unë do të jetoj me ju dhe do të vdes me ju.”

Por pyetja është: “A është Medine el-Munavverah toka që shtrihet midis maleve Uhud dhe Ir?”; “A ka papastërti në këtë zonë?”; “Dhe çfarë bëjnë njerëzit që jetojnë në një vend tjetër?”; “A është i privuar nga dashuria?”; “Apo jeton pa dashuri?”

Medina është:

  • Një simbol i jetëshkrimit të të Dërguarit të Allahut, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të.
  • Një simbol i jetës dhe veprës së tij.
  • Një simbol i udhëzimit dhe moshës së tij.
  • Kushdo që ndjek udhëzimin e tij është nga populli i tij.
  • Kushdo që ndjek biografinë e tij, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, është nga kombi i tij.
  • Dhe kushdo që ia mbush zemrën me dashurinë e tij, paqja e Allahut qofshin mbi të, do të jetojë me të në këtë botë me punën e tij, dhe në ahiret me statusin e tij. A nuk na tha ai, Allahu e mëshiroftë: “Njeriu është me atë që e do.”
  • Dhe kur është pyetur ai, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, për një njeri që i do njerëzit dhe pse ende nuk i ka takuar ata, ai tha: “Njeriu është me atë që e do.”

Prandaj, sahabët, Allahu qoftë i kënaqur me ta, u gëzuan për këtë.

Enes bin Malik, Allahu qoftë i kënaqur me të, thotë: “Unë kurrë nuk i kam parë sahabët e të Dërguarit të Allahut, paqja qoftë mbi të, aq të lumtur për ndonjë gjë sa i kam parë ata të lumtur për këtë gjë.”

Një burrë tha: O i Dërguar i Allahut. Një burrë e do një njeri tjetër për punën e mirë që bën, por ai vetë nuk mund ta bëjë atë. I Dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të) ka thënë: “Njeriu është me atë që e do.”

Revista “Familja”, qershor 2022